Chiến sĩ Mùa Hè Xanh và các chương trình tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức  

BTC chương trình Xuân Tình Nguyện 2022 của Khoa CNTT.