ThS. Phạm Lệ Dung
Giảng viên, Khoa Logistics – Thương mại quốc tế

  • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Curtin University of Technology, Perth, Australia
  • Lĩnh vực: International Business
  • Email: dung.phamle@hoasen.edu.vn
  • Môn giảng: International Transportation and Insurance, International Transportation, Coffee Trading (Basic)