Phòng Đào tạo đại học là một tập thể đoàn kết các nhân viên được phân công và có trách nhiệm chủ động tham gia quản lý đào tạo đại học, phục vụ Sinh viên với cam kết tốt nhất. Các nhân viên nhận thức luôn phục vụ Sinh viên khi thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của trường.

ĐƯỜNG HƯỚNG LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

 1. TẦM NHÌN:

Phòng xác lập vị thế tiên phong tham gia quản lý đào tạo đại học trong trường. Dựa vào các giá trị cốt lõi, Phòng hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài trường để phục vụ Sinh viên tốt nhất, bảo đảm môi trường thân thiện, minh bạch, tôn trọng quốc tế.

2. SỨ MỆNH:

Thực hiện sứ mệnh của trường, Phòng Đào tạo đại học có sứ mệnh:

 • Cùng các khoa tuyển sinh và tổ chức đào tạo Sinh viên được xã hội thừa nhận năng lực chuyên môn, biết phục vụ cộng đồng, có khả năng hội nhập quốc tế.
 • Phối hợp các phòng ban cung ứng dịch vụ phục vụ Sinh viên với cam kết chất lượng tốt nhất.
 • Góp phần xây dựng, phát triển môi trường đại học quốc tế.

3. GIÁ TRỊ:

 • Sống: Trung thực, Tư duy độc lập, Năng động và Sáng tạo.
 • Làm việc: Trách nhiệm, Đoàn kết và Hợp tác.
 • Nhận thức: Tôn trọng: Con người, Sự thật, Môi trường, Sự khác biệt.

4. MỤC TIÊU :

 • Triển khai thực hiện chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Tham gia xây dựng, thực hiện chiến lược, qui mô phát triển từng giai đoạn của trường;
 • Tham gia quản lý đào tạo bậc đại học, đúng ngành học, đúng tiến độ; quản lý các công việc liên quan đến giảng dạy, học tập, thi-kiểm tra, xét tốt nghiệp;
 • Quản lý hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, xác nhận cho Sinh viên theo yêu cầu tổ chức xã hội trong và ngoài nước;
 • Tham gia kiểm định theo chuẩn quốc gia, quốc tế.

TỔ CHỨC CỦA CHÚNG TÔI:

 • Phòng có Quyền Trưởng phòng, Phó phòng và 19 nhân viên trong 5 tổ công việc tại các cơ sở và trực tuyến;
 • Phòng được công nhận 4 năm liên tiếp là Tập thể xuất sắc” năm học 2013-2014 – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017;
 • Quản lý Phòng được công nhận Lãnh đạo/Quản lý tiêu biểu của trường (Trưởng phòng: năm học 2014-2015, 2015-2016, Phó phòng: năm học 2013-2014);
 • Nhiều nhân viên của phòng được công nhận Nhân viên tiêu biểu năm học, Nhân viên xuất sắc trong công tác chuyên môn, Nhân viên tích cực hoạt động phục vụ cộng đồng, Nhân viên có thái độ phục vụ và phối hợp tốt nhất từ năm học 2013-2014 tới 2016-2018.