Năm 2020 là Trưởng BTC, năm 2021 là Phó BTC của chương trình

Xuân Tình Nguyện – Én Yêu thương