Gồm các thành viên

1.Nguyễn Tôn Vân Khanh

2.Nguyễn Trọng Nhân

3.Nguyễn Tuyết Anh

4.Nguyễn Văn Thành

5.Trương Hiếu Ngân