1. Tổ chức và dẫn Workshop From Zero to Hero
  2. Thành lập và điều phối dự án Listening to Dictation
  3. Cố vấn và khách mời MEC Podcast
  4. Thành lập và điều phối Dự án EngPower