1.Phó Ban Tổ Chức The Future Chef Contest 2021

2.Cựu chủ nhiệm Câu lạc bộ HSU Millennium Dragon