Chuyên viên Cố vấn học tập, Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế