Huy chương vàng giải Y Dược TPHCM năm 2021

Huy chương vàng giải HoaSen Basketball Tournament năm 2021