LEBC tự tin là CLB tiên phong trong việc lan tỏa tinh thần đọc sách đến cộng đồng sinh viên tại HSU. Các hoạt động nổi bật:

– Buổi Talk chia sẻ phương pháp đọc sách 

– Mời diễn giả chia sẻ về thói quen đọc sách

– Ấn phẩm truyền thông nhằm lan tỏa tinh

thần đọc sách