Giá trị của Hoa Sen được tạo nên dựa trên yếu tốt con người và Ngó Sen muốn phát triển thành cộng đồng sinh viên Hoa Sen để có thể lan toả những giá trị tốt đẹp đến cho mọi người. Cảm ơn 2021 đã cho Ngó Sen có cơ hội bắt lại những khoảnh khắc đẹp của các cô chú công nhân viên của Đại học Hoa Sen và sinh viên Hoa Sen, cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp.