Sen Tử tế – Hoạt động cộng đồng trong thời gian giãn cách: Giúp đỡ sinh viên HSU bị kẹt lại TP. HCM và các sinh viên trong tình trạng khó khăn